Hobie Kayaks 

Capacity 1-2 

Hobie Sail Boat

Capacity 2 

Hobie Paddleboard

Capacity 1